Regulamin programu lojalnościowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora, który może powierzyć je Organizatorowi.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do KLIENTÓW – firm wykonawczych, inwestorów, generalnych wykonawców oraz innych dystrybutorów, a nie osób fizycznych w tym w szczególności Pracowników, Właścicieli, Wspólników, osób reprezentujących Klienta
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Program jest prowadzony w terminie od dnia 07.01.2020r. do dnia 30.06.2020r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży Sponsora.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sponsora oraz za pomocą środków elektronicznych.
 9. W przypadku zakończenia Programu, punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 60 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Uczestnik (Klient) – przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej wykonują prace budowlane, remontowe, inwestycyjne oraz kupują produkty Sponsora i zostali zaproszeni do Programu przez Sponsora lub Operatora oraz uzyskali login Uczestnika.
 3. Sponsorem programu jest B+M Baustoff+ Metall z o.o. z siedzibą w Krakowie (31- 587) przy ul. Ciepłowniczej 54, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000289647, posiadająca NIP: 6751371326.
 4. Operator – firma która na podstawie umowy z Organizatorem (Sponsorem) może wykonywać niektóre działania związane z prowadzeniem programu lojalnościowego.
 5. Punkty – punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie internetowej Sponsora. Prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
 7. Katalog nagród – katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie internetowej Sponsora.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy Uczestnik (Klient) może mieć tylko jedno konto w Programie.
 2. W Programie mogą uczestniczyć tylko Klienci zaproszeni do Programu przez Sponsora lub Operatora.
 3. Z chwilą wypełnia formularza online na stronie https://app.boneter.com/pc/d856d8f820b7cd8190ff4d9db09f4c8f/login Klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu, potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz potwierdza, że zrozumiał warunki regulaminu, zgodził się na RODO.
 4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest dokonanie rejestracji w Programie poprzez łączne spełnienie poniższych warunków:
 5. kompletne, prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Programu bądź wypełnienie formularza papierowego i zostawienie go w oddziale Sponsora
 6. wyrażenie zgody i akceptację Regulaminu Programu
 7. wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy) związanych z ofertami i promocjami w ramach Programu
 8. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny zawiera:
 9. Dane przedsiębiorstwa Uczestnika: Nazwa, adres, numer NIP (obowiązkowe),
 10. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
 11. Adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
 12. Telefon kontaktowy osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe).
 13. Sponsor / Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych, podejrzenia nadużycia.
 14. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 

4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: każdy zakup za 1 zł netto = 1 pkt.
 2. Punkty przyznawane są za faktury wystawione w okresie trwania programu.
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w jeden wybrany dogodny sposób:
 5. za pośrednictwem e-maila do Przedstawiciela B+M
 6. na stronie programu https://app.boneter.com/pc/d856d8f820b7cd8190ff4d9db09f4c8f/login

 

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej https://app.boneter.com/pc/d856d8f820b7cd8190ff4d9db09f4c8f/login . Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Sponsora na dzień przyznania nagrody.
 4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie do 30 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Operatora wyda Uczestnikom Operator programu.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 7. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską lub osobiście w oddziale B+M. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru.
 8. Uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z powyższym obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku. Na wniosek Klienta Sponsor może wydać informację o wartości uzyskanej przez Uczestnika nagrody.

 

6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres biuro@baustoff-metall.com.pl stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku działań związanych z naruszaniem prawa, dobrego wizerunku lub interesów Sponsora.

 

7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: biuro@baustoff-metall.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 

9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest:

B+M Baustoff+ Metall sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31- 587) przy ul. Ciepłowniczej 54, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000289647, posiadająca NIP: 6751371326.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu.
 3. Dane mogą zostać udostępnione Operatorowi systemu programu lojalnościowego, jeśli Sponsor powierzy takie działania zewnętrznemu podmiotowi. Uczestnik zachowuje wszystkie swoje prawa i przywileje związane z przetwarzaniem danych.
 4. Dane będą przetwarzana przez cały okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Sponsor nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://app.boneter.com/pc/d856d8f820b7cd8190ff4d9db09f4c8f/login.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.